Základní informace

Úvod / Pro projektanty / Základní informace

Uložení potrubí

Pro dlouhou bezporuchovou funkčnost

Příslušné normy

Vodovodní potrubí
ČSN EN 545, ČSN EN 805,
ÖNORM B 2538

Kanalizační potrubí
ČSN EN 598, ČSN EN 1610,
ÖNORM B 2503

Provádění výkopové rýhy

Při provádění výkopové rýhy v závislosti na její hloubce a dimenzi potrubí musí být počítáno s dostatečným pracovním prostorem pro instalaci trub. Dodržovány musí být bezpečnostní předpisy, stejně tak jako příslušné normy a nařízení. Pokládka potrubí se řídí normou ÖNORM B 2538.

Skladba potrubní rýhy
  • hlavní zásyp
  • krycí obsyp
  • boční obsyp
  • horní vrstva lože
  • spodní vrstva lože

Struktura potrubní zóny zásadně ovlivňuje rozkládání působících sil na stěny potrubí. Skládá se z lože, bočního a krycího obsypu.

Stavební materiály a

vnější povrchová ochrana materiály s oblou hranou materiály s ostrou hranou
písek / štěrk kamenivo / štěrk
velikost zrna jednotlivá zrna do max. velikost zrna jednotlivá zrna do max.
PUR-Longlifeb b 0 – 32 mm 63 mm 0 – 16 mm 32 mm
PUR-TOP 0 – 16 mm 32 mm 0 – 8 mm 16 mm
ZMU-Austria 0 – 63 mm 100 mm 0 – 63 mm 100 mm
WKG 0 – 16 mm 32 mm 0 – 8 mm 16 mm

a.) Užití recyklovaného materiálu je závislé na hodnocení dle pracovního listu DVGW GW 9.

b.) V případě, že trubní zónu není nutné hutnit (v případě zemědělských ploch nebo zemin v lese), lze pro trouby s povrchovou ochranou PUR-LL použít stavebního materiálu s velikostí jednotlivých zrn až do 100 mm.

Lože / dno rýhy

Dno výkopu musí být rovné tak, aby na něm trouba ležela po celé své délce. V místě hrdla trouby je doporučeno vytvořit odpovídající prohlubeň. Běžné zeminy lze zpravidla považovat za vhodný materiál pro lože litinového potrubí.

Díky tomu nemusí být vytvářena spodní vrstva lože potrubí.

V případě, že dno rýhy není vhodného charakteru (např. skalnaté podloží) musí být zřízená lože z dobře zhutnitelného materiálu (písek nebo štěrkopísek).

Výška vrstvy ve zhutněném stavu je 100 mm + 1/10 vnějšního průměru trouby.

Vrchní obsyp

Před zhutněním hlavního zásypu musí být vytvořena vrstva z vrchního obsypu. Zhutnění vrchní obsypové vrstvy může být prováděno pouze ručním pěchovadlem nebo jiným vhodným lehkým přístrojem pro zhutnění.

Výška vrchní obsypové vrstvy by měla mít po zhutnění 30 cm.

Při použití lehkých přístrojů pro zhutnění může být výška vrchní obsypové vrstvy snížena na 15 cm.

Boční obsyp

Pro obsypání potrubí musí být použit vhodný materiál, aby nedošlo k poškození vnější ochranné vrstvy potrubí. Obsypový materiál musí být ukládán ve vrstvách po obou stranách potrubí a dostatečně zhutněn. Pro obsypání potrubí musí být použit dobře zhutnitelný materiál.

Výjimka: ZMU-Austria

Pro trouby s povrchovou ochranou z cementové malty může být použit prakticky jakýkoliv výkopový materiál, včetně zemin obsahující kameny do velikosti zrna 100 mm.

Odpadá tím nutnost transportu matriálu pro vytvoření lože.

Jsou tak redukovány náklady za odvoz výkopového materiálu.