Použití trubních pilot

Úvod / Pilotové základy / Použití

Trubní piloty z tvárné litiny jsou vyráběny v délce 5 m s vnějším průměrem 98 mm, 118 mm a 170 mm s různými tloušťky stěn.

Řešení pro půdy všech únosností

Piloty z tvárné litiny pro zakládání hlubinných základů staveb vyrábíme již od roku 1986. Více než 10 milionů metru zabudovaných pilot je důkazem bohatých zkušeností se systémem pilot TRM. Zakládání pilot je možné za použití lehkých a běžných stavebních strojů (bagr s hydraulickým kladivem), díky tomu je zakládání staveb ekonomické, efektivní a spolehlivé. Systému spoje Plug&Drive umožňuj rychlé provedení spoje jednotlivých trubních pilot, to umožňuje snadné přizpůsobení délky dle daných podmínek a únosnosti zeminy. Díky užitnému zatížení až do 2 400 kN představuje systém pilot TRM hospodárnou alternativu k jiným materiálů a stavebním postupů pro hlubinné základy.

Beranění pilot téměř bez otřesů

Při měření na stavbách v obytných oblastech byla prokázána šetrnost výstavby pomocí beranění pilot k okolí. Naměřené hodnoty otřesu ≤ 2 mm/sec jsou výrazně pod hranicí dovolených hodnot.

Bezpečí na staveništi

Při beranění piloty dochází k roztlačení zeminy do okolí budoucí piloty. Díky tomu odpadá nutnost výkopu a odvozu zeminy. Zakládání pilot vyžaduje pouze minimum manuální práce, která není fyzicky nijak náročná nebo nebezpečná.

Opřené piloty

Opřené piloty nacházejí uplatnění v zeminách, kdy pevné nosné podloží (např. skála) není v příliš velké hloubce, a je tak umožněn přenos zatížení skrze patu piloty do tohoto nosného podloží.

Na první trubní pilotu se nasadí speciální TRM beranící pata pro opřené piloty, pilota se postaví na zem a za pomocí bagru a výkonného hydraulického kladiva se vtlačí do země. Beranící pata je trvale spojena s první trubní pilotou, kterou uzavírá v celém svém průměru. V závislosti na druhu podloží může být použita plochá pata nebo pata s hrotem.

Druhá a každá další trubní pilota je spojena pomocí systému hrdlového násuvného spoje Plug&Drive a vtlačena do země dle požadované celkové hloubky piloty.

Po přizpůsobení piloty na přesně požadovanou délku je pilota naplněna betonem ve třídě

pevnosti C20/25 nebo C25/30. Následně je nasezena hlava piloty pro spojení se základy stavby.

Hrdlový spoj Plug&Drive

Opřené piloty

Volné piloty

Volné piloty nacházejí uplatnění v soudržných i nesoudržných zeminách a v jejich případě dochází k přenosu zatížení do okolní zeminy kolem piloty skrze betonový plášť. Část zátěže může být přenášena také patou piloty (vetknuté piloty).

Na první trubní pilotu se nasadí speciální TRM beranící pata pro volné piloty, pilota se postaví na zem a za pomocí bagru a výkonného hydraulického kladiva se vtlačí do země. Beranící pata je trvale spojena s první trubní pilotou, kterou kterou svým průměrem přesahuje.

Současně během procesu beranění je za pomocí pumpy permanentně injektován beton ve třídě

pevnosti C20/25 nebo C25/30. Beton je pumpován skrze trubní pilotu až po patu a následně je za pomocí speciální otvorů v patě piloty vtlačován do okolního prostoru piloty. Tento prostor vznikl při beranění díky většímu průměru paty, než je průměr samotné trubní piloty.

Druhá a každá další trubní pilota je spojena pomocí systému hrdlového násuvného spoje Plug&Drive a vtlačena do země dle požadované celkové hloubky piloty.

Po přizpůsobení piloty na přesně požadovanou délku je na pilotu nasezena hlava pro spojení se základy stavby.

Betonový pláště volné piloty

Pata volné piloty

Oblast použití

Výhody pilotových základů

Stavba výškových budov

Základy staveb: výhody plynoucí z použití nepříliš velkých stavebních strojů a krátké doby výstavby v centrech měst. Vytvořením pilotového roštu v šířce stěny lze dosáhnout značně úspory základového betonu.

Stavba průmyslových budov

Základy prefabrikovaných hal: bezpečné přenášení zatížení skrze opěrné konstrukce tvoření z litinových pilot a betonu. Ideální řešení pro konstrukce náchylné na sedaní a na rozdíly při sedání. Zatížení nosnou konstrukcí nebo silným větrem je bezpečně přenášeno do stavebních základů.

Stavba mostů

Základy mostních opěr: jednoduché a rychlé zařízení staveniště. Umožňuje přenášení momentů a horizontálních sil skrze spolupůsobení vodorovných a šikmých pilot.

Zajištění svahů a stěn

Zajištění svahů ohrožených sesuvy půdy: Jako doprovodná nebo havarijní opatření pro zajištění stability svahu lze beranit piloty vertikálně až téměř horizontálně.

Zabezpečení proti vztlaku

Základy čiřicích nádrží, silničních podjezdů a stavebních jam v oblastech s kolísající hladinou spodní vody: zajištění betonového dna proti zvedání tahovou pilotou.

Dodatečné zpevnění základů

Dodatečné zpevnění základů budovy: v mnoha halách a budovách musí být pro zachycení dodatečných sil, které na ně působí, dodatečně zesílené původní základy nebo vybudovány základy zcela nové (značně stísněné podmínky pro manipulaci).

Úzké a vysoké stavby

Základy sil, věžových jeřábů, větrných elektráren, sloupů elektrického vedení a sloupů vysílačů: vysoké nároky na zatížení základů tlakem a tahem. Stavby s velkou výškou a stavby cyklicky vystavované silnému větru jsou zakládány na pilotových s dodatečnou tahovou výztuží.

Dodatečné zpevnění základů

Dodatečné zpevnění základů budovy: v mnoha halách a budovách musí být pro zachycení dodatečných sil, které na ně působí, dodatečně zesílené původní základy nebo vybudovány základy zcela nové (značně stísněné podmínky pro manipulaci).